Data:L11n106/Multivariable Alexander

From Knot Atlas
Jump to: navigation, search

\frac{u v^5-2 u v^4-u v^3+3 u v^2-2 u v-2 v^4+3 v^3-v^2-2 v+1}{\sqrt{u} v^{5/2}}